Polski Związek Zapaśniczy

Odznaczenia i Wyróżnienia

Regulamin nadawania i przyznawania wyróżnień

REGULAMIN NADAWANIA I PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ (POBIERZ PDF)

§ 1.

1.      Niniejszy Regulamin, z wyłączeniem wskazanym w ust. 2, określa zasady a także tryb  wyróżniania w Polskim Związku Zapaśniczym, zwanym dalej PZZ, a w szczególności tryb i zasady rozpatrywania wniosków, nagradzania,  wręczania i pozbawiania wyróżnień PZZ.

Rozdział I

Zasady przyznawania wyróżnień

§ 2

1.      Wyróżnienia są przyznawane przez Zarząd PZZ po zaopiniowaniu przez Komisję.

2.      Zarząd przyznaje wyróżnienia w szczególności w uznaniu za wieloletnią, aktywną działalność społeczną, wkład pracy, wspieranie zapasów, szczególnie zasługi i wysokie osiągnięcia w karierze sportowej, za sukcesy w wychowaniu pokoleń medalistów a także za promocję sportu zapaśniczego w kraju i zagranicą.

§ 3

Wyróżnienia Polskiego Związku Zapaśniczego dzielą się na następujące kategorie.

1.      Wyróżnienia i podziękowania dla osób fizycznych, w szczególności:

a)      działaczy społecznych,

b)      trenerów,

c)      członków sztabów szkoleniowych,

d)      sponsorów, mecenasów sportu,

za wniesienie szczególnego wkładu w rozwój polskich zapasów, poprzez poszczególne osiągnięcia, działania promocyjne, realizację własnych inicjatyw programowych, przyczyniających się do popularyzacji sportu zapaśniczego, osiągnięcie wyników szkoleniowych, wydawanie publikacji specjalistycznych dla zapasów, za wspieranie finansowe klubów i zawodników, za całokształt osiągnięć sportowych;

2.      Wyróżnienia i podziękowania dla osób prawnych, w szczególności:

a)      jednostek samorządu terytorialnego,

b)      podmiotów wspierających w znaczący sposób polskie zapasy i zawodników kadry narodowej, szczególnie wyróżniających się w środowisku klubów zapaśniczych,

c)      klubów o wieloletniej tradycji utrzymywania wysokiego poziomu sportowego,

d)      Wojewódzkich Okręgowych Związków Zapaśniczych;

3.   Wyróżnienia dla zawodników za następujące osiągnięcia:

a)       za  Medal Igrzysk Olimpijskich,

b)       za  Medal Mistrzostw Świata Seniorów i Seniorek,

c)       za Złoty Medal  Mistrzostw Świata Juniorów,

d)       za Złoty Medal Mistrzostw Świata Kadetów,

e)       za Złoty Medal  Igrzysk Europejskich,

f)        za Złoty Medal Mistrzostw Europy seniorów i seniorek,

g)       za Złoty Medal Młodzieżowych Mistrzostw Europy,

h)       za Złoty Medal – trzykrotny z rzędu tytuł Mistrza Polski w danej kategorii wiekowej.

§ 4

1.      Zarząd może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnienia także osobom z zagranicznych federacji i klubów, które współdziałają z PZZ i jego członkami, przyczyniając się w znaczący sposób do rozwoju i budowania pozycji polskich zapasów na arenie międzynarodowej.

2.      Przyznanie wyróżnienia w przypadku działalności lokalnej musi być uzasadnione osiągnięciem efektów w skali, co najmniej regionalnej – wojewódzkiej.

§ 5

1.      Zarząd nie przyznaje wyróżnień pracownikom PZZ w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych, za które przysługuje wynagrodzenie za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 2.

2.      Pracownicy PZZ mogą zostać wyróżnieni za działanie i projekty, których realizacja odbywa się w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, w znaczący sposób wykraczające poza zakres wykonywanych obowiązków służbowych, w ramach działalności społecznej, przyczyniające się w efekcie do identyfikacji i budowania marki polskich zapasów na arenie sportowej w kraju i za granicą.

§ 6

Wyróżnienia mogą być przyznane pośmiertnie w przypadku osób fizycznych, wyłączniez uwzględnieniem wymaganych okresów działania i szczególnych zasług dla zapasów.

Rozdział II

Rodzaje wyróżnień PZZ

I. Medal za wybitne zasługi dla polskich zapasów

§ 7

  1. Trzystopniowe odznaczenie „Medal za wybitne zasługi dla polskich zapasów”

a)      „Złoty Medal za wybitne zasługi dla polskich zapasów”

b)      „Srebrny Medal za wybitne zasługi dla polskich zapasów”

c)      „Brązowy Medal za wybitne zasługi dla polskich zapasów”

§ 8

1.  Opis Medalu: 

      a)     Medal będzie zawierał dwie formy: dużą i miniaturę do wpinania;

             b)     Kolor Medalu: odpowiedni do nazwy.

2.   Do Medalu wręcza się legitymację wg. ustanowionego  wzoru.

     3.  Osoba prawna otrzymuje do Medalu dyplom w teczce granatowej z logotypem PZZ wg. ustanowionego wzoru.                             

        § 9

1.      Obowiązują następujące kryteria czasowe uwzględniane przy przyznawaniu Medalu:

a)      „Złoty Medal za wybitne zasługi  dla polskich zapasów” przyznaje się nie wcześniej niż po 30 latach aktywnej działalności społecznej;

b)      „Srebrny Medal za wybitne zasługi dla polskich zapasów” przyznaje się nie  wcześniej niż po 25 latach aktywnej działalności społecznej;

 „Brązowy Medal za wybitne zasług dla polskich zapasów” przyznaje się nie wcześniej niż po 15 latach aktywnej działalności społecznej.

2.      Medal przyznaje się z zachowaniem kolejności jego stopnia, tj. Złoty Medal przyznaje się po wcześniejszym przyznaniu Srebrnego Medalu, Srebrny Medal przyznaje się po wcześniejszym przyznaniu Brązowego Medalu.

3.      W szczególnych przypadkach, po odpowiednim uzasadnieniu wnioskodawcy, istnieje możliwość przyznania medalu wyższego stopnia, bez zachowania gradacji.

II. Złota, Srebrna i Brązowa Odznaka PZZ

§ 10

       1.  Trójstopniowa Odznaka PZZ, stanowi odznaczenie niższego stopnia wobec złotego, srebrnego, brązowego „Medalu za wybitne zasługi dla polskich zapasów”.

            a)     Złota Odznaka PZZ

             b)     Srebrna Odznaka PZZ

            c)     Brązowa Odznaka PZZ

III. Patera

§ 11

1.      Polski Związek Zapaśniczy honoruje kluby, WOZZ o wieloletniej tradycji w następujący sposób:

a)      Jubileusz 25-lecia  istnienia                            Patera Brązowa;

b)      Jubileusz 50-lecia istnienia                             Patera Srebrna;

c)      Jubileusz 75-lecia istnienia                             Patera  Złota; 

d)      Jubileusz 100-lecia istnienia                           Patera Diamentowa. 

Nazwa Patery jest symboliczna

2.      Pozostałe Jubileusze klubów i WOZZ są honorowane w następujący sposób:

1)      paterą małą w przypadku jubileuszy -  10/20/30 lat,  itd.

2)      okolicznościowym  grawertonem  - 15/25/35/ lat, itd.

       3.   PZZ nie honoruje grawertonem działaczy, sponsorów, mecenasów, którzy działają tylko i wyłącznie w środowisku lokalnym.

       4.  Kluby i WOZZ podają do PZZ i Komisji Odznaczeń i Wyróżnień planowany termin uroczystości jubileuszowych z wyprzedzeniem  miesięcznym.

IV. Certyfikaty i Dyplomy

§ 12

1.      PZZ w podziękowaniu za aktywną działalność społeczną, w uznaniu zasług dla zapasów,  wspieranie i promowanie sportu zapaśniczego poprzez podejmowane działania na poziomie lokalnym i regionalnym, za sukcesy zawodnicze i w działalności szkoleniowej, honoruje także wnioskowane osoby poprzez wyróżnienie:

a)      Certyfikatem

b)      Dyplomem.

2.      O wyróżnienie Certyfikatem lub Dyplomem należy zwrócić się we wnioskach załączonych do niniejszego Regulaminu, z zaznaczeniem wnioskowanego wyróżnienia.

3.      Zarząd PZZ może przyznać Certyfikat lub Dyplom także z własnej inicjatywy, lub  w ramach złożonych wniosków o przyznanie Medalu, jeśli nie zostaną spełnione wymagana dla tego wyróżnienia.

V. Pierścień Zapaśniczy

§ 13

1.      Pierścień Zapaśniczy, zwany dalej Pierścieniem, przekazywany działaczom w poprzednich dziesięcioleciach za zasługi dla zapasów, może zostać przekazany przez jego właściciela do oficjalnego posługiwania się nim przez następcę, także związanego ze środowiskiem zapaśniczym, osiągającym sukcesy sportowe, zawodowe, organizacyjne w działalności na rzecz sportu zapaśniczego.

2.      W przypadku określonym w ust. 1 należy złożyć do Zarządu PZZ wniosek, który zawiera:             

a)      podanie imienia i nazwiska właściciela oraz następcy;

b)      datę i miejsce urodzenia;

c)      cel przekazania pierścienia;

d)      określenie aktywności w środowisku wskazanego następcy.

3.      Zarząd, wyrażając oficjalną zgodę na posługiwanie się Pierścieniem, wręcza obdarowanemu  dokument pt.  Certyfikat Pierścienia - potwierdzający jego  posiadanie podczas imprezy zapaśniczej, ujętej w Kalendarzu Imprez PZZ lub Walnych Zgromadzeń Delegatów PZZ lub Walnych Zgromadzeń Delegatów  WOZZ i klubów, z wyłączeniem Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Delegatów.

4.      Certyfikat Pierścienia zawiera następujący zapis:

Zarząd  Polskiego Związku Zapaśniczego

przyznaje

CERTYFIKAT PIERSCIENIA ZAPAŚNICZEGO

Panu/i….imię i nazwisko

Podpis /Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego

Warszawa, dnia…mc-rok

5.      Wykaz właścicieli Pierścienia będzie dostępny na stronie PZZ w zakładce Odznaczeniai Wyróżnienia, z podaniem imienia i nazwiska, klubu lub WOZZ.

Rozdział III

Tryb rozpatrywania wniosków i przyznawania wyróżnień

§ 14

Wnioski o przyznanie wyróżnienia mogą składać:

a)      Członkowie zwyczajni PZZ;

b)      Członkowie wspierający i honorowi PZZ;

c)       Przewodniczący Komisji PZZ.

§ 15

1.      Wniosek, o który mowa w § 14 Regulaminu zawiera:

a)      Określenie podmiotu wnioskującego o przyznanie wyróżnienia wraz z określeniem jego statusu w PZZ;

b)      Określenie podmiotu, na rzecz którego ma zostać przyznane wyróżnienie;

c)      Uzasadnienie przyznania wyróżnienia;

d)      Dotychczas przyznane wyróżnienia;

e)      Wskazanie miejsca i daty sporządzenia wniosku;

f)    Wskazanie miejsca i daty wręczenia;

             g)    Podpis wnioskodawcy.

2.      Wnioski dla osób fizycznych i prawnych i stanowią załącznik Nr 1,Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 16

1.      Wnioski należy składać do Zarządu PZZ najpóźniej 1 miesiąc przed planowanym terminem wręczenia Medalu/Odznaczenia, wskazanym we wniosku przez wnioskodawcę,  z uwzględnieniem zapisu   § 18. ust. 7 Regulaminu.

2.      Podpisane wnioski należy wysłać skanem do Przewodniczącego Komisji.

3.      Wnioski składa się w jednym egzemplarzu.

4.      Wnioski są opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Odznaczeń i Wyróżnień PZZ.

5.      Komisja ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o dodatkowe informacje i opinie o kandydacie do Medalu.

§ 17

1.      Nie rozpatruje się wniosków:

a)      niekompletnych, bez wymaganych podpisów;

b)      o przyznanie wyróżnień – medalu dla osób niepełnoletnich;

c)      złożonych dla osób, w stosunku do których orzeczono karę dyscyplinarną, zawieszonych w prawach członka PZZ oraz osób w stosunku do których toczy się postępowanie wyjaśniające za niesportowe zachowanie.

2.      Wnioskodawca jest informowany każdorazowo o treści podjętej przez Zarząd PZZ uchwały  w sprawie przyznania wyróżnienia.  Uchwała nie wymaga uzasadnienia.

3.      Uchwała Zarządu, o której mowa w ust. 2 nie podlega zaskarżeniu.

4.      Uchwały Zarządu PZZ w sprawie przyznania Medalu i innych wyróżnień będą publikowane

w komunikacie na stronie www.zapasy.org.pl

5.      Rejestr przyznanych wyróżnień prowadzi Komisja Odznaczeń i Wyróżnień PZZ.

Rozdział IV

Zasady wręczania Medali i pozostałych wyróżnień

§ 18

1.      Wręczenia Medalu dokonuje Prezes PZZ, Wiceprezes lub delegowany członek Zarządu PZZ,

w asyście Sekretarza Generalnego lub przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.

2.      Patery lub grawer tony Jubileuszowe wręcza Prezes PZZ lub delegowany członek Zarządu PZZ, Sekretarz Generalny lub Przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.

3.      Certyfikaty, Dyplomy, Podziękowania są wręczane przez Prezesa PZZ lub delegowanego członka Zarządu, Sekretarza Generalnego, Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Wyróżnień lub Sędziego Głównego.

4.      Medal jest wręczany:

1)      osobom fizycznym wraz z legitymacją oraz miniaturą odznaczenia, którą należy nosić po lewej stronie,

2)      osobom prawnym wraz z dyplomem okolicznościowym lub Medal w formie dyplomu.

5.      Medale są wręczane uroczyście podczas następujących wydarzeń:

1)      Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego, oraz Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych PZZ;

2)      Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo-Wyborczych Wojewódzkich Okręgowych Związków Zapaśniczych; 

3)      Zawodów zapaśniczych rangi Mistrzostw Świata i Europy, Turnieju Pytlasińskiego, Turnieju Ziółkowskiego,  Poland Open oraz podczas  Mistrzostw Polski;

4)      Znaczących Jubileuszy: PZZ, Wojewódzkich Okręgowych Związków Zapaśniczych lub  klubów  zapaśniczych;

5)      Jubileuszy okolicznościowych osób wyróżnionych w powiązaniu z ww. wydarzeniami zapaśniczymi.

6.      Wręczenia pozostałych wyróżnień dokonuje się podczas wskazanych wydarzeń przez wnioskodawcę, lub w terminach uzgodnionych z PZZ.

7.      Przyznanie Medalu, jak innych wyróżnień nie wiąże się z żadnymi gratyfikacjami finansowymi.

§ 19

1.      Wyróżnienia PZZ – przyznane – a nie wręczone - na wskazanej we wniosku uroczystości lub wydarzeniu podlegają zwrotowi do Biura PZZ, które przekaże je do wręczenia podczas innej wskazanej i zgodnej z regulaminem okoliczności.

2.      Zwrotu do PZZ dokonuje niezwłocznie wraz z odpowiednią informacją obecny na zawodach wiceprezes, członek zarządu PZZ, sędzia główny lub delegat techniczny lub przewodniczący Komisji Odznaczeń i Wyróżnień.

§ 20

1.      O zagubieniu lub kradzieży Medalu lub legitymacji należy powiadomić pisemnie Zarząd PZZ z podaniem okoliczności wydarzenia.

2.      Wydanie duplikatu utraconych: medalu, odznaki lub legitymacji może nastąpić na wniosek osoby uhonorowanej, która figuruje w rejestrze, o którym mowa § 18 ust. 5 Regulaminu. Duplikat medalu lub legitymacji będzie wydany wyłącznie odpłatnie, w wysokości kosztów wytworzenia.

Rozdział V

Zasady pozbawienia wyróżnień

§ 21

Pozbawienie wyróżnienia może nastąpić w drodze uchwały Zarządu PZZ, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Arbitrażowo – Dyscyplinarnej lub Komisji Odznaczeń i Wyróżnień. Osobie pozbawionej wyróżnienia przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZZ składane za pośrednictwem Zarządu PZZ.

§ 22

Pozbawienie Medalu następuje wskutek:

a)      prawomocnego orzeczenia przez sąd, wobec osoby uhonorowanej, środka karnego w postaci pozbawienia praw publicznych,

b)      skazania osoby uhonorowanej prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

c)      dopuszczenia się przez osobę uhonorowaną postępowania nielicującego z godnością sportowca i działacza, rażąco naruszającego zasady współżycia społecznego.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 23

1.      Wnioski złożone do dnia podjęcia uchwały zatwierdzającej niniejszy regulamin zostają rozpatrzone według dotychczas obowiązującego regulaminu.

2.      Do wniosków złożonych po dniu podjęcia uchwały zatwierdzającej niniejszy regulamin stosuje się zapisy obecnego regulaminu.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wniosek – MEDAL/ ODZNAKA - dla osób fizycznych 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu

Wniosek ODZNAKA/ WYRÓZNIENIE- dla podmitów prawnych

Załącznik Nr 3 do Regulaminu

            Wniosek Pozostałe wyróżnienia