Polski Związek Zapaśniczy

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia

PROCEDURA ZGŁASZANIA SZKÓD

POWSTAŁYCH W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

(obowiązująca od 06.01.2022 do 05.01.2023)

1.    Zgłoszenie szkody

1.1.     Zgłoszenia szkody do Polskiego Związku Zapaśniczego dokonuje poszkodowany lub rodzic/opiekun prawny poszkodowanego (w przypadku osób niepełnoletnich) po zakończeniu leczenia, maksymalnie w ciągu 2 lat od zdarzenia.

1.2.     Zgłoszenia szkody dokonuje się przesyłając na adres email pzz@pzz.org.pl skan wypełnionego i podpisanego formularza dostępnego na stronie Polski Związek Zapaśniczy (zapasy.org.pl) oraz skany dokumentacji medycznej i ewentualnych faktur za leczenie i/lub rehabilitację.

1.3.     Po uzupełnieniu na formularzu numeru odpowiedniej polisy PZZ wysyła zgłoszenie szkody  do Supra Brokers, na adres email szkody@suprabrokers.pl

1.4.     Po rejestracji szkody przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ero Hestia, broker informuje PZZ pod jakim numerem została zarejestrowana szkoda (numerem tym należy posługiwać się na wszystkich etapach procedury odszkodowawczej).

2.    Dokumentacja szkody

2.1.   Dokumentami niezbędnymi do zgłoszenia szkody jest dokumentacja medyczna z udzielenia pierwszej pomocy potwierdzająca datę i miejsce zdarzenia oraz rodzaj urazu (zaświadczenie od lekarza obecnego podczas zawodów, zaświadczenie od lekarza przebywającego na zgrupowaniu, zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu, zaświadczenie z izby przyjęć, ze szpitala, przychodni, itp.).

2.2.   Każdy etap leczenie musi być odpowiednio udokumentowany (zalecenia, skierowania na zabiegi oraz rehabilitację).

2.3.   Faktury za leczenie i rehabilitację powinny być wystawione na poszkodowanego.  

3.           Postanowienia dodatkowe

3.1.     Ubezpieczyciel upewni się przed wypłatą odszkodowania, że zgłoszenie przedmiotowej szkody zostało dokonane zgodnie z ust. 1 niniejszej instrukcji.

3.2.     W przypadku zgłoszenia szkody przez Ubezpieczonego z pominięciem postanowień ust. 1 niniejszej instrukcji, Ubezpieczyciel prześle informacje o tej szkodzie do Ubezpieczającego.

4.           Ustalenie wysokości odszkodowania

4.1.     Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów uzasadniających roszczenie, likwidator ustala uszczerbek na zdrowiu w oparciu o tabelę świadczeń stanowiącą integralną część umowy ubezpieczenia.

5.    Wypłata odszkodowania.

5.1.   Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo Hestia zobowiązana jest do podjęcia decyzji odszkodowawczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania pełnej dokumentacji szkodowej.

5.2.   Jeśli wyjaśnienie wszystkich okoliczności w sprawie niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i/lub wysokości odszkodowania nie jest możliwe, ubezpieczyciel zobowiązany jest do podjęcia decyzji odszkodowawczej w ciągu 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności.

5.3.   Wypłata odszkodowania dokonywana jest przelewem bankowym na wskazane przez Ubezpieczonego/ Uprawnionego konto bankowe

5.4.  Likwidator może odmówić wypłaty roszczenia jeśli uzna, że uraz jest wynikiem przewlekłego stanu chorobowego.

5.5.   Ubezpieczyciel Ergo Hestia o decyzji dotyczącej zgłoszonego roszczenia zawiadomi Ubezpieczonego, bądź osobę uprawioną do odbioru odszkodowania w formie pisemnej (pocztą)lub mailem podając uzasadnienie i podstawę prawną podjętej decyzji

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW - Formularz