Polski Związek Zapaśniczy

Deklaracja Dostępności

Zawartość deklaracji dostępności

Polski Związek Zapaśniczy z siedzibą w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zapasy.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 10.11.2022

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.01.2023

Oświadczenie sporządzono dnia: 06.01.2023

Ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano w dniu: 06.10.2022

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępna strona

Strona www.zapasy.org.pl została zaprojektowana tak, aby był możliwa do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub niepełnosprawności. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami: pzz@pzz.org.pl

Strona www.zapasy.org.pl jest stroną informacyjną zawiera zbiór informacji dotyczących działalności statutowej PZZ, organizacji turniejów rangi Mistrzostw Polski, powołania kadr narodowych, terminów zgrupowań oraz innych inicjatyw skierowanych w celu aktywizacji sportowej.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

większość zdjęć i materiałów graficznych opatrzona jest tekstem alternatywnym, mogą jednak wystąpić takie – zwłaszcza te publikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, w których opisu alternatywnego zabrakło; w bieżących materiałach tego typu publikowanych na platformie dokładamy staranności, aby były tworzone zgodnie z zaleceniami dostępności.

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Strona jest przygotowana z uwzględnieniem takich rozwiązań jak:

stosowanie semantycznego HTML,

hierarchiczna i logiczna struktura zawartości tekstowej,

użycie tekstu alternatywnego dla grafik, stosowanie opisów tekstowych dla odnośników i treści osadzonej,

udostępnienie narzędzia umożliwiające zmianę kontrastu czcionek i tła, powiększenie oraz zmniejszenie tekstu,

nawigację umożliwiającą szybkie przejście do poszukiwanej treści oraz w tagi

ułatwiające odczyt zawartości przez czytniki ekranowe.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

zmiana wielkości czcionki,

zmiana kontrastu,

całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety.

Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres mailowy pzz@pzz.org.pl

Tą samą drogą można składać zgłoszenia, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.